Forskningsprosjekt

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekt

 

Frontlines

Kjeller Vindteknikk har fått støtte fra Norges Forskingsråd (NFR) til å utvikle ett verktøy som beregner ising på kraftlinjer. Prosjektet Frontlines vil gå fra 2015 til 2018 og involverer flere anerkjente internasjonale forskingsinstitutt og sentralnettsoperatøren i Norge, Statnett.

 

Ising på kraftlinjer kan i verste fall føre til linjebrudd om de ikke er dimensjonert for store nok islaster. En bedre forståelse av størrelsen på ising og hvor det iser kan forhindre fremtidige brudd og redusere overføringstap i form av koronautladning.

 

I bladet Energi utgave 08/2015 er det en større reportasje om Frontlines, reportasjen kan leses her.

 

WISLINE

I samarbeid med Meterologisk Institutt vil Kjeller Vindteknikk delta i WISLINE-prosjektet som vil studere vind, is og snølaster på infrastruktur og miljøet. Formålet er å kvantifisere klimaendringens påvirkning på teknisk infrastruktur og miljøet forårsaket av kraftig vind, ising og våtsnø. 

 

Prosjektet er fullfinansiert fra Norges Forskingsråd (NFR) og går over fire år fra 2015 til 2018. 

 

LoadMonitor

I samarbeid med blant andre Stena Renewable skal Kjeller Vindteknikk undersøke hvordan vind påvirker vibrasjoner i maskinhuset til vindturbiner. Tredimensjonale sanntidsmålinger av oppstrømsvind og høyoppløste vibrasjonsmålinger fra vindturbinen danner grunnlaget for å analysere forholdet mellom de to.

 

Målet med prosjektet er gjennom gode vind og vibrasjonsmålinger å avdekke avvik i strømproduksjon og identifisere uvanlige vindforhold og komponenthavari.

 

Prosjektet går over to år fra 2015 og er finansiert av Stena Renewable, Energimyndighetene og Elforsk.

 

ProdOptimize

I samarbeid med Elforsk, Energimyndighetene og Avent vil Kjeller Vindteknikk undersøke hva som fører til at vindturbiner produserer mindre enn planlagt og hva som kan gjøres for å optimalisere produksjonen.

 

Som en del av prosjektet vil en også se på hvordan beregning av isingstap gjøres før og etter vindparken er bygget ut og implementerer resultatet i Kjeller Vindteknikks IceLoss modell.

 

Prosjektet går over to år fra sommeren 2014 til 2016 og er finansiert av Elforsk, Energimyndighetene og Svenske vindkraftprodusenter.

 

Våtsnø på kraftlinjer

I samarbeid med CEATI i Canada skal Kjeller Vindteknikk utarbeide en verdensomspennende oversikt over hvordan islast dannet fra våtsnø tas hensyn til i dimensjonering av kraftledninger.

 

På bakgrunn av denne oversikten vil det utarbeides anbefalte designkriterier for våtsnøising på kraftlinjer og belyse eventuelle mangler i nasjonale forskrifter.

 

Prosjektet er finansiert av CEATI og vil utføres i løpet av 2016.

 

NowWind

I samarbeid med flere industriaktører vil Kjeller Vindteknikk bruke Wind Farm Simulator til å gi korttidsprognoser for energiproduksjon fra vindkraftverk, turbinlaster og turbinlevetid.

 

Prosjektet er finansiert 50 / 50 av Norges Forskingsråd og prosjektpartnerene og vil gå over tre år med oppstart sommeren 2016. 

 

Fornybar energi i landbruket

I samarbeid med IFE vil Kjeller Vindteknikk kvantifisere potensialet for utnyttelse av sol og vind til produksjon av strøm ved norske gårdsbruk. Basert på ressursgrunnlaget vil en plan utvikles for hvordan norske gårdsbruk kan ta i bruk og skape verdi av disse fornybare energiressursene. 

 

Som en del av prosjektet vil Kjeller Vindteknikk lage et detaljerte vindkart for Aurskog-Høland kommune. 

 

Prosjektet er finansiert av Statens Landbruksforvalgning og går fra 2015 til 2016. 

 

Fullførte FoU prosjekter

 

2014

 

Wind Farm Simulator - WFS

WFS er et program som simulerer produksjon og oppførsel for alle individuelle turbiner i en vindpark på timebasis. Den tar i bruk tidsserier for områdespesifikke klimaforhold som vind, ising, lufttetthet, temperatur og stabilitet som input. Dette kan brukes for historiske analyser, prognose og planleggingsformål. WFS ble utviklet i perioden 2012 til 2014 med støtte fra Norges Forskningsråd og Statkraft Development AS.

 

ICEWIND

Prosjektet finansieres av “Norden – Top-level Research Initiative” som er en stor nordisk forskningssatsing innen klima, energi og miljø. I prosjektet deltar ulike forskningsinstitusjoner, rådgivere, utviklere og turbinprodusenter. Kjeller Vindteknikk sine hovedarbeidsoppgaver er knyttet til ising, vakeberegninger og kraftproduksjonsprognoser. Prosjektet løper over en periode på fire år, fra september 2010 til august 2014.

 

INTREPED

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd. Kjeller Vindteknikk deltar i prosjektet sammen med NHH, Sintef og Meteorologisk Institutt. Kjeller Vindteknikk skal blant annet analysere og utvikle tidsserier for vindenergiproduksjon og korttidsprognoser for vindenergiproduksjon Disse tidsseriene benyttes for analyser i forhold til kraftmarkedet i Norge og Skandinavia.

 

OWA

Et forsknings og utviklingsprosjekt som er finansiert under Offshore Wind Accelerator (OWA) programmet som er en del av Carbon Trust satsingen. I samarbeid med Uni Research i Bergen gjennomfører Kjeller Vindteknikk analyser av vakeinteraksjonen mellom store offshore vindparker. Dette gjennomføres som en del av utviklingsstrategien for offshore vindenergi i OWA. Prosjektet har en har en varighet fra januar 2013 til juni 2014.

 


2013

 

Long-term correction of wind measurements. State-of-the-art, guidelines and future work.

Normalårskorrigering av vindmålinger. State-of-the-art, retningslinjer og fremtidig arbeid. Arbeidet var delvis finansiert av Svenske Energimyndighetens forskningsprogram ”Vindforsk III” i tillegg til egenfinansiering. Hovedformålet med prosjektet var å studere relevante problemstillinger knyttet til normalårskorrigering av vindmålinger og å presentere en state-of-the-art rapport på kunnskapen innenfor temaet. Spørsmål knyttet til bruk av ulike referansedatasett og ulike normalårskorreksjonsmetoder ble undersøkt. Det ble også studert hvilken betydning av lengden på måleserier og lengden på referansedata vil ha på den totale usikkerheten i den beregnede normalårsvinden. Resultatene ble presentert i rapporten Liléo et al. (2013).

 


2012

 

NORSEWInD

NORSEWInD ble gjennomført i perioden 2009-2012, finansiert under EUs 7. rammeprogram (FP7) i et konsortium bestående av 21 europeiske partnere. Hovedformålet til prosjektet var å generere et offshore vindatlas for Nordsjøen, Irskesjøen og Østersjøen. Kjeller Vindteknikks arbeid i prosjektet bestod i å utvikle og validere metoder for å generere vindatlasene. Kjeller Vindteknikk var også ansvarlig for leveransen av vindatlasene for Nordsjøen og Østersjøen. Arbeidet resulterte i flere publikasjoner som er tilgjengelig fra publikasjonslista.

 

 

2008

 

Vindressurskartlegging i komplekst terreng

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2006-2008 med støtte fra Norges Forskningsråd og Statoil. Kjeller Vindteknikk gjennomførte målinger i et område med meget komplekst terreng med å bruke tradisjonelt måleutstyr, fjernmåling med SODAR og høyfrekvente målinger av turbulens. For å analysere vind og turbulens ble målingene kombinert med høyoppløste mikroskala-modeller og mesoskala modeller.