Vindkartlegging

 

Avhengig av områdets omfang og kompleksitet benytter vi ulike beregnings- og simuleringsverktøy for å beskrive vindforholdene. Ved å beregne vindkart vil man få god utnyttelse av målingene som er utført. Som et første steg i vindkartlegging kan man benytte data fra WRF (Weather Research and Forecast) dersom man mangler målinger. Vindkartene kan bli beregnet i flere høyder over bakken avhengig av hva man planlegger å benytte som navhøyde i en eventuell vindpark.

 

For beregning av vindkart i områder med relativt liten utstrekning benytter Kjeller Vindteknikk modellene WAsP og WindSim. Valg av type modell avhenger av områdets utstrekning og kompleksitet. Ved bruk av WindSim kan man i tillegg til beregning av middelvind også studere variasjon i turbulensintensitet, dette er en fordel i områder med komplekst terreng. Man kan ikke beregne tilsvarende turbulenskart ved bruk av WAsP, men i områder som er svakt komplekst vil WAsP beregninger som regel være tilstrekkelig. En fordel med WAsP er at den er meget beregningseffektiv, slik at store områder kan bli kartlagt innen relativt kort tid. Som supplement til WAsP kan beregningsverktøyet WAsP engineering benyttes for beregning av turbulens indusert av overflateruhet.

 

Kontaktperson for vindkartlegging hos Kjeller Vindteknikk er:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no    +47 95134839