LNK-rapport

Løpende normalårskorrigering (LNK) er et verktøy som kontinuerlig beregner vindforholdene for en målestasjon underveis i måleperioden. Data med mulig feil blir filtrert fra tidsserien og deretter sammenlignet med det lokale vindklimaet hentet fra WRF-modellen. Ut fra disse datasettene beregnes normalårskorrigert hastighet ved bruk av standard metoder. Metodene er robuste og gir gode estimater for langtidskorrigert middelvind selv etter korte måleperioder. Med dette verktøyet kan man tidlig i et måleprogram få et betraktelig bedre estimat av forventet middelvind, sammenlignet med hva man får direkte fra målingene.

 

Figuren viser et eksempel på LNK med månedlig oppløsning. Vindhastigheten er beregnet i målehøyden på 100m, hastigheten er deretter ekstrapolert til 105m og 120m. Tallene under hvert punkt gir prosentandelen med gyldige målinger per måned.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

 

Lars Tallhaug         lars.tallhaug@vindteknikk.no            +47 95134839