Iskartlegging

Utdrag fra isingsatlas som ble laget for hele Norge på oppdrag for NVE. De ulike fargene angir timer med aktiv ising.

 

Isingskartene for Norge, Sverige og Finland er tilgjengelig med 50 m x 50 m horisontal oppløsning. Kartene viser antall timer med aktiv ising for et normalår, og gir en god indikasjon på hvor utsatt ulike områder er for ising. Dette er et viktig redskap i planlegging og gjennomføring av målekampanjer og for prosjektering av vindparker. Isingskartene er fritt tilgjengelige som høgoppløste pdf-dokument.

 

Isingskartet for Norge

Isingskartet for Sverige

Isingskartet for Finland

 

Vi kan også levere kartene på GIS format.

 

Isingskartene er generert ved å benytte temperatur og fuktighetsparametre fra meso-skala modellsimuleringer med 1 km x 1 km horisontal oppløsning. Data fra denne modellen er brukt sammen med terrengdata med oppløsning på 50 m x 50 m i en lokal isingsmodell som er kjørt for hele Norge, Sverige og Finland med gridstørrelse på 50 m x 50 m. Isingsmodellen er utviklet av Kjeller Vindteknikk basert på ISO standarden ”Atmospheric Icing of Structures” (ISO 12494). Validering mot målinger av ising i Norge og Sverige viser at modellen bra beskriver periodene hvor det forekommer ising.

 

Basert på datagrunnlaget fra isingskartene kan vi også gjennomføre mer detaljerte analyser av isingsforholdene for potensielle vindparker. Mer informasjon om dette finnes her.

 

Kontaktpersoner for analyser av ising hos Kjeller Vindteknikk er:

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no  +47 480 99 530