Vindkraft

 

Med vår erfaring og kompetanse kan vi utføre tilpassede analyser av høy kvalitet for de ulike stegene av vindkraftverkenes livsløp.

 

Vi har tilgjengelig modellerte vind- og isingsforhold for Norge og Sverige. Disse dataene vil være nyttig for vurdering av fremtidige utbyggingsområder hvor det tidligere er gjort lite eller ingen kartlegging. For tidlige faser av prosjekteringen tilbyr vi fortløpende månedlig langtidskorrigering for vindnivået av pågående målekampanjer, i tillegg til energiberegninger for planlagt layout basert på foreløpige resultat av langtidskorrigert vindnivå. Disse analysene vil gjøre vurderinger av utbygningsprosjekt mer robuste i den tidlige utviklingsfasen av prosjektet. For senere faser av prosjektet tilbyr vi detaljerte og fullstendige analyser og tredje parts (due diligence) vurderinger av prosjektet for prosjektutviklere, banker og andre finansielle institusjoner. Våre analyser har god anerkjennelse hos banker og investorer i Skandinavia.

 

I driftsfasen til et vindkraftverk gjør vi analyser av driften og energiproduksjonen til et vindkraftverk. Disse analysene innebærer blant annet hvordan vindkraftverket produserer i forhold til forventet produksjon og faktiske vindforhold, i tillegg til vurderinger av avisningssystemer for vindturbiner.